AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Tanımlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu aydınlatma metni, kanununun 10. maddesi ile, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SEKAMSAN KAĞITÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Veri İşleme Amacı

SEKAMSAN KAĞITÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla toplar ve işler.

  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Aktarım

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla işlediğimiz kişisel verileriniz, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarılmaktadır. Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, yurt içi ve yurt dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Veri Toplama ve Saklama

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmakta, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli olan teknik ve idari tedbirler SEKAMSAN KAĞITÇILIK SAN.TİC.LTD. tarafından alınmaktadır.

Kişisel verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonim hale getirilerek şirketimiz veri tabanından çıkartılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

Diğer Bilgiler

Kişisel verileri SEKAMSAN KAĞITÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından toplanan veya işlenen gerçek kişiler, kanunun 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerinin anonim hale getirilmesini talep etmek amacıyla, Sakarya Mh. 1. Sezen Sk. No: 15/A  Osmangazi BURSA adresine yazılı olarak veya sekamsan@sekamsan.com.tr adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.